24-06-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#103 - Godkendelse af dagsordenen#104 - Revisionsberetning nr. 26 vedrørende årsregnskab 2019#105 - Borgerrådgiverens beretning for 2019#106 - Anmodning fra Odder Kommune om optagelse i den Fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion#107 - Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget for Erhverv og Turisme#108 - 2. budgetopfølgning 2020#109 - Forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune#110 - Merudgifter til Midttrafik som følge af Covid-19-pandemi#111 - Forslag vedrørende klubtilbud for elever på 7. årgang#112 - Forslag om ændret organisering og understøttelse af integrationsindsatsen#113 - Ændret anvendelse af Tippethøj 1, 8680 Ry#114 - Igangsætning af foroffentlighedsfase for kommuneplanrevision – KP21#115 - Kommuneplantillæg 16-24 - udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre med miljørapport - forslag til udsendelse i høring#116 - Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 - Lille Nyhavn - stillingtagen til den videre proces#117 - Kommuneplantillæg 16-34 og Lokalplan 1170 - udvidelse af plejecenter Dagmargården, Skanderborg - forslag til udsendelse i høring#118 - Lokalplan 1164 – Etagebebyggelse på hjørnet af Porskjærvej og Søndergade og miljørapport - forslag til udsendelse i høring#119 - Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område#120 - Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund, tillægsbevilling#121 - Beslutning om fremtidig status for otte boliger på Stadionallé 2 i Ry#122 - Anmodning om anlægsbevilling til etablering af bolig i boenhed på Sølund#123 - Afrapportering: Samarbejde om arkæologisk indsats og klimasikring i Alken Enge#124 - Ændring af takst for undervisning i Kulturskolen#125 - Ansøgning fra Skanderborg Vandsamarbejde om kommunegaranti#126 - Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og Skanderborg Kommune#127 - CO2-regnskab for Skanderborg Kommune som virksomhed#128 - Energiregnskab 2018 for Skanderborg Kommune som samfund#129 - Godkendelse af skema C for fællessti i Højvangen#130 - Orientering om godkendt budget for Østjyllands Brandvæsen 2021#131 - Orientering om godkendt årsregnskab for Østjyllands Brandvæsen 2019#132 - Godkendelse af fremtidig finansieringsmodel for Østjyllands Brandvæsen#133 - Godkendelse af Politik for fortsat Drift#134 - Forslag om ændring af stavemåde for stednavnet Tåning#135 - Ligestillingsredegørelse 2020#136 - Udpegning af nyt medlem af Handicaprådet#137 - Ny udpegning af repræsentant for Skanderborg Kommune i studierådet for pædagoguddannelsen i Horsens.#138 - Mødekalender / mødeplan 2021 for Byrådet m.v.#139 - Forslag om udarbejdelse af landdistriktspolitik for Skanderborg Kommune#140 - Forslag om udsendelse af politikker i offentlig høring

Næste møde i Byrådet er d. 24. juni kl. 17.00. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 355
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 355
There is no video in the channel yet. There is no video yet.